Sponsring och stöd

För oss på Martinsons är det självklart att vi engagerar oss i den region där vi bor och verkar. Därför samarbetar vi gärna med föreningar, organisationer och initiativ som på olika sätt förbättrar villkoren för människor i vår del av världen. Både i det lilla och det stora formatet.


Utgångspunkter

För att vi ska inleda ett samarbete vill vi att följande kriterier är uppfyllda:

Västerbottnisk bas. Möjligheten att ansöka om sponsring via formuläret nedan gäller endast föreningar och organisationer som är baserade i Västerbotten. När vi väljer att engagera oss i samarbeten på nationell nivå eller utanför vår hemmaregion hanteras detta separat och utgående från vår övergripande policy för sponsring.

Utvecklande krafter. Föreningar och organisationer som är verksamma inom idrott och kultur är välkomna att söka. Vi är också öppna för engagemang inom samhällsbyggande, skog och miljö.

Ömsesidighet. De som ansöker om sponsring ska tydligt beskriva vilken motprestation som erbjuds för det belopp som söks. Det kan till exempel handla om möjligheter till exponering, men också möten, nätverk och andra typer av aktiviteter.

Öppenhet och transparens. När vi inleder ett samarbete gör vi det med stolthet och för att den verksamhet som vi stöttar också bidrar till att stärka vårt varumärke. Därför är det viktigt att vi delar synen på öppenhet och transparens i vårt engagemang. Det kan till exempel handla om öppenhet kring gemensamma aktiviteter eller initiativ.

Jämställt och långsiktigt. Vi vill ha långsiktiga och ömsesidigt givande samarbeten och eftersträvar jämställd sponsring med avseende på kvinnor och män.


Avgränsningar

Vi beviljar inte sponsring om:

  • Den som söker företräder en politisk eller religiös organisation.

  • Aktiviteten som sponsring söks för är politisk eller religiös till sin natur.

  • Den som söker gör det i egenskap av privatperson.

  • Sponsringen kan förväxlas med välgörenhet.

  • Aktiviteten i huvudsak handlar om skolutbildning eller studieresor.

  • Sponsringen är förknippad med verksamheter som strider mot Martinsons värderingar, till exempel skador på omgivande miljö eller användning av otillåtna preparat.


Prioriteringar och urval

Vi har begränsade resurser och tvingas därför prioritera bland de ansökningar som uppfyller våra kriterier. Prioriteringsordningen utgår från en total bedömning, där jämställdhet är en viktig faktor liksom fördelningen av engagemang mellan orter i Västerbotten och hur det bidrar till den totala bilden av våra engagemang.

Beslut meddelas via den e-postadress som angivits i ansökan.


Återkoppling

Vi tar beslut om sponsring allt eftersom, men det kan ta upp till två månader innan ett ärende behandlas.

Vi meddelar beslut via angiven e-postadress på sponsoransökan.


Ansökan

Uppfyller du kriterierna ovan och är intresserad av samarbete? Fyll i vårt ansökningsformulär här.